Polska Deutsch English France Italy Russia Spain Argentina Facebook

Wolfgang Deusser

[Wolfgang Deusser]
Adres: D-64293 Niemcy, Darmstadt Landwehrstraße 2
Telefon: +49 - (0) 61 51 29 10 79
Strona: www.familienaufstellung.net/wp/
email: info@si-da.com


żonaty, ojciec pięciorga dzieci

pedagog socjalny, studiował pedagogikę, filozofię i psychologię w Bambergu, Mainz, Frankfurcie i Darmstadt.

Zawodowo zajmuje się doradztwem wychowawczym, psychiatrią, pracą z młodzieżą. Jest trenerem kształcenia osób dorosłych.

Wykładowca w Wyższej Szkole Zawodowej w Darmstadt, w Instytucie Odenwald oraz w Międzynarodowej Szkole Hellingera / prywatny uniwersytet J Monneta.

Własny gabinet od 1998 roku.

Terapeuta systemowy i superwizor, pracuje metodami niekonwencjonalnymi w obrębie psychoterapii. Posiada wykształcenie z zakresu terapii rozmową, NLP, psychologia energetyczna i terapia traumy. Certyfikowany terapeuta Europejskiego Zrzeszenia Psychoterapii (EAP).

Ustawienia rodzin prowadzi od 1995 roku. Jest jednym z wykładowców z zakresu ustawień rodzin w Międzynarodowej Szkole Hellingera w wielu krajach świata oraz jednym z najbliższych współpracowników Berta i Sophie Hellinger.

Droga Ustawień Rodzin:

Połączony z przeszłością mogę wzmocniony podążać ku przyszłości!

Podziękowanie:
Moje szczególne podziękowanie pragnę skierować do Berta Hellingera, za jego wglądy na temat „porządków miłości:, czyli za reguły i zasady umożliwiające nam współistnienie w partnerstwie, rodzinie, w miejscu pracy oraz w odniesieniu do większej Całości. Wglądy te otwierają przed nami nowe przestrzenie rozwoju i dają wystarczająco wiele impulsów z zewnątrz, aby móc kontynuować swoją nową drogę wzmocnionym i aby wyruszyć nią z nową orientacją. Co czyni ludĄmi szczęśliwymi, co powoduje że ja sam jestem szczęśliwy? Moje zwrócenie się ku wszystkim ludziom w równym stopniu. Szczęście wypływa właśnie z takiej uważności na każdego. Osiągnięcie takiej uważności jest ćwiczeniem życia, wręcz życiowym wyczynem. Jest tym najwłaściwszym z osiągnięć”

( Bert Hellinger – „Szczęście, które pozostaje”)


O pracy Wolfganga Deussera:

Podczas pracy z klientem Wolfgang Deusser prowadzi nie tylko rozmowę wstępną, ale oddaje też do dyspozycji inne, dostępne mu metody pozwalające na wspieranie procesu pomagania np.: prace z figurkami, symbolami w przestrzeni, prace z ciałem ( w przypadku dużego obciążenia stresem) itp. Stosuje również coaching systemowy (zwłaszcza w odniesieniu do życia zawodowego), czyli w sposób szczególny ma na uwadze otoczenie pracy klienta (koledzy, przełożeni, warunki ramowe w miejscu pracy), jego własne i cudze oczekiwania, wyobrażenia i cele. Istotne są dla niego także wpływy sytuacji osobistej na życie zawodowe ( partnerstwo, rodzicielstwo, wymagania materialne) oraz aktualna sytuacja zawodowa wraz z przebiegiem drogi zawodowej.

Kiedy natomiast zachodzi konieczność ustawienia własnego przy pomocy reprezentantów stosuje on Nowe Ustawienia Rodzin zgodne z metodą rozwiniętą w ostatnim czasie przez Berta Hellingera (Hellinger sciencia®). Pozostaje on w pełnej otwartości, uważności i serdeczności na to, z czym przychodzi klient. Ciepło, spokój, opanowanie i dawanie w ciszy ludziom czasu na to, co jest dla nich trudne i bolesne albo na to, co jeszcze potrzebują w sobie zintegrować, przynosi wspaniałe efekty. Dowodem na to jest między innymi nieustannie wzrastająca od pięciu lat liczba klientów zainteresowanych pracą z nim. Wiele z tych osób powraca na jego warsztaty za każdym razem, kiedy tylko Wolfgang zawita do Polski.


Rozwój ustawień rodzin – krótki zarys:

Ustawienia rodzin Berta Hellingera rozwinięte zostały w latach 80-tych jako terapia grupowa oparta na bazie rzeĄb rodzinnych Virginii Satires i innych metod scenicznych. Wykorzystana zostały tu szczególna umiejętność naszego ludzkiego postrzegania, mianowicie postrzeganie reprezentatywne. Jest to tak zwana intuicja systemowo poszerzona, umożliwiająca odbiór i wyrażanie stanu innej osoby. W ten sposób przy pomocy obcych osób można przedstawić w przestrzeni obraz relacji rodzinnych.

Ta szczególna umiejętność ludzkiego postrzegania odkryta została stopniowo. Początkowo rzeĄby rodzinne w terapii rodzin prowadzone były przy pomocy rzeczywistych, obecnych członków rodziny. Chodziło o to, aby poprzez pozycjonowanie osób w przestrzeni unaocznić wzajemne relacje między członkami rodziny. Stąd proszono jedną z osób z rodziny o ustawienie pozostałych ludzi w jakimś odniesieniu do siebie. Pozwalano przy tym, jak to ma miejsce podczas tworzenia rzeĄb przez artystę, na kreowanie określonych gestów, postaw i mimiki. Często utrzymanie pewnych pozycji było trudne i dawało wskazówki odnośnie problemowego ukształtowania relacji w obrębie danej rodzinnych. Powstały obraz służył jako zachęta do sprawdzenia i wypróbowywania sposób, które pozwolą na swobodniejsze kształtowanie się istniejących relacji rodzinnych.

Mniej lub bardziej przypadkowo odkryto, że takie obrazy dają się ustawić w sposób niewiarygodnie zgodny z rzeczywistością, nawet jeśli „wbuduje się” w nie obce osoby, czyli nie związane z rodziną. Kiedy rzeĄby były już ustawione przy pomocy członków rodziny, wtedy proszono współpracowników instytutu terapii, aby następnie odnaleĄli swoją pozycję w obrazie przejmując rolę reprezentanta. Był to moment narodzin „efektu reprezentanta”, którego znaczenie stało się w pełni zrozumiałe dopiero w dalszej przyszłości.

Wolfgang Deusser o partnerstwie:


„Co prawda niechętnie się do tego przyznajemy, ale relacja partnerska jest dla nas tym, co najważniejsze. Dotyka naszej głębi, jest elementarnym spełnieniem w życiu i wypływa daleko poza nas samych” ( B. Hellinger)

Relacja partnerska jest najprawdziwszym lustrem naszego dorosłego bytu. Z żadnym człowiekiem nie jesteśmy tak blisko i z nikim nie musimy się tak dalece dogadywać, jak z naszym partnerem. Aby mogło się to udać należy sporo wiedzieć i przestrzegać wielu zasad. W pierwszej kolejności każda ze stron musi uwolnić się chociaż odrobinę od swojej lojalności względem norm i wartości, jakim hołduje się w ich rodzinie pochodzenia. Partner jest w prawdzie inny, ale jest tak samo dobry i ma takie same prawa jak my. Nasze sumienie zawiera w sobie wszystko to, co w naszej rodzinie uznawane było lub jest za właściwe i niewłaściwe. Jako para wyruszamy zatem w drogę między innymi po to, aby każde z nas mogło sprawdzić ich słuszność dla siebie i aby nadać ważności również temu, co inne. Taka praca zaś w sposób szczególny uwidacznia się w dobrym wychowaniu dzieci i prowadzi ku szerszemu postrzeganiu i ku nowym płaszczyznom.

Czego potrzeba, abyśmy obydwoje jako mężczyzna i kobieta stanęli przed sobą twarzą w twarz i mogli się w pełni oddać naszej miłości?

Jakie niebezpieczeństwa czyhają i co staje na drodze w kształtowaniu się wzajemnej relacji?

Czy jesteśmy zbyt różni, czy nasze drogi się rozeszły i czy nasza związek ma w ogóle jeszcze jakieś szanse na wspólną przyszłość?

Czy partner zdradził i co teraz z tym zrobić?

Tak brzmią centralne pytania w ramach pomocy parom w kryzysie. Odpowiedzi na nie są szczególną szansą wejścia na drogę ku większej miłości. Kiedy jednak tylko jedna ze stron korzysta z pomocy zewnętrznej, wtedy powstaje niebezpieczeństwo dalszego, stopniowego oddalania się od siebie. To, co pozwala na nowo przyjrzeć się powstałym konfliktom czy problemom oraz je uporządkować, to możliwość wspólnej komunikacji w obecności osoby trzeciej, w pełni neutralnej, nie osądzającej i otwartej na każdą ze stron w równym stopniu.


Wolfgang Deusser o doradztwie rodzinnym:

Doradztwo rodzinne uległo w ostatnich latach wyraĄnemu zróżnicowaniu:

W latach 70-tych, kiedy powstawała terapia rodzin, niezbędna wydawała się być obecność możliwie jak największej ilości członków rodziny podczas wspólnego spotkania, jednak dziś o wiele większy nacisk kładzie się na poszczególne problemy.

Chodzi o kłopoty wychowawcze z dorastającymi dziećmi? Wtedy sugeruję często tzw. Coaching dla rodziców, podczas którego wzmacniana jest kompetencja wychowawcza rodziców.

Kiedy chodzi o opuszczanie przez dorastające dzieci domu rodzinnego, pomocne będzie danie przestrzeni każdej ze stron do wyrażenia swoich lęków, obaw, oczekiwań i zmartwień w obecności osoby wspierającej i pokazującej szersze perspektywy powstałej sytuacji.

Kiedy dziecko wykazuje symptomy niepokoju, nadaktywności i zaburzenia fizyczne? Wtedy ważne jest, aby przyjrzeć się na obciążenia rodzinne rodziców – tu zalecam między innymi wielopokoleniową terapię rodziny oraz ustawienia rodzinne.


Wolfgang Deusser o pokoju (fragmenty) :

Fragment pisma polecającego nominacji Berta Hellingera do Pokojowej Nagrody Nobla

Na podstawie książki B.Hellingera "Pokój rozpoczyna się w Duszach" - "Frieden beginnt in der Seelen" (książka niedostępna w języku polskim)

Pokój to znaczy:
Co powoduje pokój?

Ci, którzy wynosili się ponad innych stają na równi z nimi i uznają wzajemną inność. Rozpoczyna się między nimi przepływ w dawaniu i braniu. Pokój poszerza ich osobiste granice i zezwala na współdziałanie dla dobra przyszłości.

Pokój rozpoczyna się w naszej Duszy.

To, co wcześniej odrzucaliśmy i wypieraliśmy, ma prawo teraz zająć należne mu miejsce w naszej Duszy. Zostaje uznane jego znaczenie i wzrost. Wymaga to jednak pożegnania się z ideałem niewinności, który będzie cierpiał zamiast działać, woli pozostać dzieckiem, niż dorosnąć.

Taki pokój kontynuowany jest w rodzinie.

Pokój w rodzinie nie jest niczym łatwym, ani wygodnym. Kto chce tego pokoju, kto chce mu służyć, musi stawić czoła też temu, co ciężkie, bolesne i winie. Gotowy jest na wyzwania i konfrontacje, które ostatecznie mają poprowadzić do uznania przez rodzinę tego, co inne, jako równouprawnione.

W jaki sposób prowadzić do pokoju również w innych obszarach?

Na przykład zaczynając od tego, co najbliższe czyli wśród sąsiadów albo w miejscu pracy, a póĄniej na płaszczyznach, gdzie w grę wchodzi większa odpowiedzialność, np.: organizacje i polityka.

Pokój nie wyklucza konfliktów

Pokój uwidacznia nam to, co dla nas ważne. Poprzez konflikt zaś wyłaniamy na pierwszy plan to, co dla nas istotne tak długo, aż zostanie uznane. Dopiero wtedy możliwa jest droga ku wyrównaniu i wymianie. To pozwala w sposób szczególny przy sobie wzrastać i się wzbogacać. W tym kontekście konflikt jest warunkiem pokoju i ten pokój przygotowuje.

Pokój nigdy nie jest dopełniony.

Wieczny pokój, ten o którym marzymy, musiałby być stanem absolutnego zastoju.

To przede wszystkim grupy zagrażają pokojowi

Kiedy przestajemy stawać naprzeciwko siebie jako ludzie, kiedy postrzegamy się w przeważającej mierze jako cześć naszej grupy, stajemy się ślepi na pojedynczego człowieka. Będąc tylko i wyłącznie elementem mojej własnej grupy w prosty sposób stajemy się wyobcowani.

Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób możliwy jest pokój między grupami? Bardzo trudno jest jednostce stawiać czoła kolektywowi, w obliczu którego jest ona często bezsilna. Jaka pozostaje zatem możliwość? Należy poczekać na właściwy czas, aż to co niszczące się wyciszy i wyczerpie. Tak przygotujemy drogę pokojowi, mimo że stawiać będziemy na tej drodze mniejsze kroki. Wymaga to jednak od nas powściągliwości w obliczu konfliktów, a nawet zgody na nie z pełną świadomością tego, że to co małe i nieważne ostatecznie okazuje się być wielkie i istotne.

List Wolfganga Deussera
KONTAKT W POLSCE KONTAKT W NIEMCZECH LINKIHellinger Team Polska Bert Hellinger Napisz do nas...
Email: biuro@hellingerpolska.pl Postfach 2120, D-83462 Berchtesgaden, Germany Galeria zdjęć
Dane firmy Tel.: +49 - (0) 86 52 / 65 64 65 Partnerzy
Reklama Email: info@hellingerschule.com RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Bert Hellinger Polityka cookies