Polska Deutsch English France Italy Russia Spain Argentina Facebook
Hellinger® sciencia w PolsceX EDYCJA SZKOŁY NOWYCH USTAWIEŃ RODZIN METODĄ BERTA HELLINGERA


SZKOLENIE   ZAKOŃCZONE   CERTYFIKATEM
pazdziernik 2018   –   wrzesień 2019
Wrocław - Warszawa – - Gdańsk

KAŻDY MODUŁ   MOŻNA   REZERWOWAĆ   OSOBNO   ! ! !
Uprzejmie informujemy, ze Szkoła Cichych Ustawień Gerharda Walpera - Hellinger Sciencia® w Polsce - niebawem będzie miała swoja własna stronę www.szkolaustawien.pl, na której znajda Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej działalności. Zapraszamy już w styczniu 2019!

Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Gerhard Walper, Wolfgang Deußer i Renata Downar
PROWADZĄCY:

[Gerhard Walper]

Gerhard Walper - dyplomowany pedagog, terapeuta i nauczyciel w ramach Szkoły Berta Hellingera, wykładowca na Uniwersytecie Jeana – Monnet w Brukseli, terapeuta pracy z ciałem oraz założyciel i kierownik Instytutu Ustawień Rodzin - Taunus Institut, referent na licznych konferencjach specjalistycznych. Ustawienia rodzin prowadzi od 1995 roku. Jest jednym z wykładowców z zakresu ustawień rodzin w Międzynarodowej Szkole Hellingera. Obecnie jest jednym z najbliższych współpracowników Berta Hellingera, nauczającym Nowych Duchowych Ustawień Rodzin oraz Porządków Sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym.

[Wolfgang Deusser]


Wolfgang Deusser - pedagog socjalny, studiował pedagogikę, filozofię i psychologię w Bambergu, Mainz, Frankfurcie i Darmstadt, Terapeuta systemowy i superwizor, pracuje metodami niekonwencjonalnymi w obrębie psychoterapii. Posiada wykształcenie z zakresu terapii rozmową, NLP, psychologia energetyczna i terapia traumy. Certyfikowany terapeuta Europejskiego Zrzeszenia Psychoterapii (EAP), ustawienia rodzin prowadzi od 1995 roku. Jest jednym z wykładowców z zakresu ustawień rodzin w Międzynarodowej Szkole Berta i Sophie Hellinger.

MOTTO:
ciche Ustawienia Rodzin - idąc ku głębi w skupieniu – jasno formułując istotę rzeczy – wychodząc ponad to, co wypowiedziane i ponad morale i osądy - działając w służbie miłości i pojednania – dla odważnych!Spis treści
Istota kształcenia
Cele kształcenia
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Treści modułów szkoleniowych
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy


ISTOTA KSZTAŁCENIA: spis ter¶ci

Wprowadzenie do teorii i praktyki nowych, cichych ustawień rodzin, prowadzonych przez Berta Hellingera Hellinger sciencia®: porządki miłości - działanie różnych sił w zależności od sumienia - duchowe pola, duchowe granice - ruchy Duszy i ruchy Ducha - porządki w ramach organizacji i w ramach systemów relacji i związków -porządki sukcesu, kierowania i te panujące w przedsiębiorstwach - służyć i zasługiwać - podążanie za Duchem - ciche, duchowe ustawienia rodzin: rozwiązania wychodzące daleko poza to, co wypowiedziane - porządki pomagania - pomaganie bez syndromu wypalenia - systemowe współodczuwanie - pomaganie i pozostawianie - poziom duchowy: miłość zwrócona ku wszystkim i wszystkiemu bez konieczności mieszania się w to, co jest - działanie poprzez zgodę - miłość ku wszystkim ludziom takim, jacy oni są - miłość wypływająca poza rozróżnianie między tym, co "dobre", a tym co "złe" Wprowadzenie do praktyki cichych ustawień, metodologiczny sposób postępowania, różnorodne aspekty metody i ćwiczenie pozwalające na "oddawania się" prowadzeniu przez Większą Siłę. Ustawienia pod superwizją i ćwiczenia praktyczne, które wspierają zmiany własnej drogi zawodowej.


CELE KSZTAŁCENIA: spis ter¶ci

Celem kształcenia jest poznanie i zrozumienie samej metody oraz duchowej postawy potrzebnej zarówno w ustawieniach rodzin, jak też w innych systemach relacji i związków (teamy, pole zawodowe, organizacja) jak i związanych z nimi sposobów postępowania (medytacje, ćwiczenie skupienia, krótkie interwencje terapeutyczne) pozwalających na doświadczanie, obserwację i udział w roli reprezentanta. Wspólne doświadczenia zostaną pogłębione na konkretnych przykładach z własnej praktyki, tak by w trakcie trwania szkolenia można było zacząć samodzielnie dokonywać ustawień w grupach ćwiczeniowych.

Metodologiczny sposób postępowania i działanie porządków miłości oraz porządków życia objaśnione zostaną na konkretnych przykładach. W centrum znajdzie się przede wszystkim nauka samej techniki i rozumienia dynamik. Tak samo ważne jest też poznanie postawy fenomenologicznej, podczas której terapeuta uczy się wczuwania w klienta, jego miłość i system relacji i związków. Pozwala mu to posiąść umiejętność ?oddania się" w służbę jakiejś większej sile z całym jego doświadczeniem, bez zamiarów, lęku i w pełnym zaufaniu fenomenom takim jak Ruch Duszy oraz działanie Duchowej Siły.

Chodzi również o poznanie granic i porządków pomagania, tak aby profesjonalni terapeuci mogli w pełni rozwinąć swoje działanie i aby ich praca nie zakończyła się syndromem wypalenia. To inne pomaganie wymaga wycofania się i włączenia tylko wtedy, kiedy sytuacja i los klienta na to pozwalają i tego wymagają. To jest pomaganie i miłość pozostające w harmonii.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: spis ter¶ci

Podstawowa wiedza na temat nowych ustawień rodzin oraz duchowa postawa jest nie tylko pomocna w sferze zawodowej, ale też daje możliwość poszerzenia własnego profesjonalnego działania. Jednak również w życiu prywatnym wglądy na temat ustawień mogą być pomocne na różnych płaszczyznach. Stąd szkolenie otwarte jest zarówno dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem zdobytej wiedzy w życiu zawodowym, jak i dla osób szukających możliwości osobistego rozwoju: w związku z partnerem, w swojej rodzinie i pracy.

Szkolenie skierowane jest tym samym do:

Doradców zawodowych i terapeutów: czynni zawodowo psychoterapeuci, psychologowie, doradcy w firmach, coache, współpracownicy ośrodków doradczych, doradcy socjalni, mediatorzy, sędziowie, prawnicy, księża, pastorzy.

Osoby pracujące w zawodach związanych z leczeniem i uzdrawianiem: lekarze, uzdrowiciele, ergo terapeuci oraz inne osoby zajmujące się zdrowiem.

Zawody związane z pozycją kierowniczą: w przedsiębiorstwach, w instytucjach psychologicznych, pedagogicznych oraz politycznych: przedsiębiorcy, menedżerowie, kierownicy kancelarii, prywatnej praktyki oraz zarządzający większymi grupami osób, dyrektorzy przedszkoli, ośrodków opiekuńczych, szkół, domów dziecka, dyrektorzy ośrodków doradczych i instytucji społecznych. Zdobędą oni zarówno wiedzę związaną z pracą w organizacjach czy też tą dotyczącą kierowania, ale też otrzymają osobistą pomoc w celu rozwoju własnych kompetencji kierowniczych.

Zawody socjalne i pedagogiczne: wszystkie zawody związane z wychowaniem, kształceniem osób dorosłych, pracą socjalną, pomocą rodzinie, pracą z ludĄmi starymi oraz doradztwem socjalnym.

Zawody artystyczne i muzyczne: pozyskanie większej głębi w celu wykorzystania jej do rozwoju własnego talentu, pomoc w rozwiązaniu własnych problemów prowadzi do zwiększonej kreatywności i silnej potrzeby tworzenia, co przyczynić się może w dużym stopniu do uwolnienia się od twórczych blokad i wewnętrznej pustki.

Osoby prywatne zainteresowane rozwojem osobistym oraz wzajemnym wzrastaniem w relacjach partnerskich, związkach, w rodzinie i na płaszczyĄnie zawodowej: mogą Państwo szkolenie to wykorzystać w celu zdobycia osobistych wglądów i lepszego zrozumienia sił mających wpływ na nasze relacje, związki i na naszą rodzinę. Już najbardziej podstawowa wiedza może mieć zbawienny wpływ zarówno na nasze stosunki z innymi, jak i z naszą rodziną oraz na nasze życie zawodowe.

Wcześniejsze zajęcia pokazały, że dzięki udziałowi w szkoleniu wiele osób odkrywało na nowo swoją drogę zawodową, gdyż znajdowali się oni w takim momencie swojego życia, który wymagał od nich pewnych decyzji. Zyskane impulsy pozwoliły na nowy początek, na samodzielność, lepsze radzenie sobie z wyzwaniami albo na zwalczenie chronicznych stanów przemęczenia, przeciążenia i wypalenia.TREŚCI MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH: spis tre¶ciREGULAMUN spis ter¶ci

 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera prowadzonych przez Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera i Annę Choińską których organizatorem jest Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Downar ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 WROCŁAW NIP: 884-107-67-44 (tel. 603-509-501, mail: szkola.ustawien@gmail.com)
 2. Szkoła Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera składa się z 3 poziomów z których każdy zakończony jest certyfikatem:
  1. Poziom podstawowy - składa się z opisanych powyżej 8 modułów po 4, 5 lub 6 dni szkoleniowych (dzień szkoleniowy obejmuje 6 godzin pracy). W sumie 8 modułów, 44 dni szkoleniowe. Poziom podstawowy nie obejmuje superwizji. Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera
  2. Poziom zaawansowany - wymaga uczestnictwa w 2 wybranych modułach oraz w Spotkaniu Polsko-Niemieckim (razem 3 moduły). Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia zaawansowanego z zakresu Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera
  3. Poziom superwizyjny - wymaga uczestnictwa w 2 modułach superwizyjnych. Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia superwizyjnego z zakresu Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera
  4. Certyfikat ukończenia całej Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera otrzymują uczestnicy, którzy ukończyli wszystkie 3 w/w poziomy w okresie 3,5 roku.
 3. Koncepcja i sposób prowadzenia zajęć oparte są na modelu Szkoły Berta i Sophie Hellinger. Osoby szkolące się w metodzie Nowych Ustawień zdobywają swoją wiedzę jako słuchacz (teoria), reprezentant (praktyka), osoba ustawiająca (praca nad własnym tematem) oraz w oparciu o pracę w grupach ćwiczeniowych między zajęciami zgodnie z sugestiami prowadzącego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu metody ustawień metodą Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 8 modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na którymś; z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć w kolejnej edycji szkoły po spełnieniu tego warunku otrzymają certyfikat.
 6. Certyfikat zostanie wydany w języku polskim i niemieckim.
 7. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć zależna będzie od godziny przylotu lub odlotu prowadzącego i tym samym może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od prowadzącego oraz organizatorów. O czasie pracy podczas zajęć decyduje tylko i wyłącznie prowadzący.
 8. Nawet jeśli uczestnicy zajęć będą mogli brać udział tylko w trzech dniach szkoleniowych któregoś z modułów wpłacają pełną kwotę. Tym samym nie są zobligowani do dodatkowej wpłaty podczas nadrabiania pozostałych, brakujących trzech dni seminarium z danego zakresu tematycznego.
 9. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.hellingerpolska.pl.
 10. Koszt modułu szkoleniowego to 1900zł, (wystawiamy rachunek – nie wystawiamy faktury VAT).
 11. Sposób zapłaty: 1900 zł płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem modułu lub częściowo zaliczkę w kwocie 1000,00zł przelewem w terminie 14 dni przed rozpoczęciem modułu na rachunek bankowy - pozostałą część gotówką przed rozpoczęciem zajęć. Wpłata zaliczki rezerwuje miejsce na zajęciach.
 12. Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@hellingerpolska.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu modułu. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 6 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia opłata nie podlega zwrotowi.
 13. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 14. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika.
 15. Cena obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w seminarium i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 16. W trakcie realizacji programu poszczególnych modułów udział będą brali również klienci zewnętrzni.
 17. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.hellingerpolska.pl w celu organizowania i realizacji szkolenia.
 18. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez www.hellingerpolska.pl z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Chopina 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 19. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.
 20. www.hellingerpolska.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.


Miejsce: Warszawa ul. Foksal 3/5, Centrum Prasowe FoksalDodatkowe informacje:
Renata Downar tel. 603-509-501, mail: szkola.ustawien@gmail.com

Organizator: Renata Downar        

Wpłata na rachunek bankowy:
Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Downar
ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 WROCŁAW
numer konta: 31 1050 1575 1000 0092 6092 8008FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY spis treści

Imię i Nazwisko:
Miasto
Telefon
Email
Dodatkowe informacje / pytania
RACHUNEK : osoby, które chcą otrzymać rachunek prosimy o podanie danych w poniższych polach:
w przeciwnym wypadku kliknij "wyślij formularz"
Nazwa / Nazwisko
Ulica Nr
Kod Miasto
NIP
  Potwierdzam przeczytanie regulaminu
 


KONTAKT W POLSCE KONTAKT W NIEMCZECH LINKIHellinger Team Polska Bert Hellinger Napisz do nas...
Email: biuro@hellingerpolska.pl Postfach 2120, D-83462 Berchtesgaden, Germany Galeria zdjęć
Dane firmy Tel.: +49 - (0) 86 52 / 65 64 65 Partnerzy
Reklama Email: info@hellingerschule.com Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Bert Hellinger