Polska Deutsch English France Italy Russia Spain Argentina Facebook
Hellinger® sciencia w PolsceX EDYCJA SZKOŁY NOWYCH USTAWIEŃ RODZIN METODĄ BERTA HELLINGERA


SZKOLENIE   ZAKOŃCZONE   CERTYFIKATEM
pazdziernik 2018   –   wrzesień 2019
Wrocław - Warszawa – - Gdańsk

KAŻDY MODUŁ   MOŻNA   REZERWOWAĆ   OSOBNO   ! ! !
Szanowni Państwo,
X Edycja Szkoły rozpoczyna się zgodnie z planem.
Nowym organizatorem szkoleń jest:

Renata Downar tel. 603-509-501, mail: szkola.ustawien@gmail.com

Państwa zgłoszenia zostaną przekazane nowemu organizatorowi.
Rachunek bankowy zostanie otwarty dnia 15-10-2018

PROWADZĄCY:

[Gerhard Walper]

Gerhard Walper - dyplomowany pedagog, terapeuta i nauczyciel w ramach Szkoły Berta Hellingera, wykładowca na Uniwersytecie Jeana – Monnet w Brukseli, terapeuta pracy z ciałem oraz założyciel i kierownik Instytutu Ustawień Rodzin - Taunus Institut, referent na licznych konferencjach specjalistycznych. Ustawienia rodzin prowadzi od 1995 roku. Jest jednym z wykładowców z zakresu ustawień rodzin w Międzynarodowej Szkole Hellingera. Obecnie jest jednym z najbliższych współpracowników Berta Hellingera, nauczającym Nowych Duchowych Ustawień Rodzin oraz Porządków Sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym.

[Wolfgang Deusser]


Wolfgang Deusser - pedagog socjalny, studiował pedagogikę, filozofię i psychologię w Bambergu, Mainz, Frankfurcie i Darmstadt, Terapeuta systemowy i superwizor, pracuje metodami niekonwencjonalnymi w obrębie psychoterapii. Posiada wykształcenie z zakresu terapii rozmową, NLP, psychologia energetyczna i terapia traumy. Certyfikowany terapeuta Europejskiego Zrzeszenia Psychoterapii (EAP), ustawienia rodzin prowadzi od 1995 roku. Jest jednym z wykładowców z zakresu ustawień rodzin w Międzynarodowej Szkole Berta i Sophie Hellinger.
[Anna Choińska]

Anna Choińska - terapeuta Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu "Pojednanie z rodzicami poprzez wizualizację oraz rehabilitacja porodu" u dr Jiriny Prekop, które są częścią „Szkoły Miłości w Rodzinie”. Prowadzi warsztaty łączące Nowe Ustawienia Rodzin według Berta Hellingera oraz Szkołę Miłości w Rodzinie według Jiriny Prekop pt: "Przywrócić przerwany pierwotny ruch ku rodzicom- o nieświadomym i świadomym odłączeniu od Ąródła".


MOTTO:
ciche Ustawienia Rodzin - idąc ku głębi w skupieniu – jasno formułując istotę rzeczy – wychodząc ponad to, co wypowiedziane i ponad morale i osądy - działając w służbie miłości i pojednania – dla odważnych!


Spis treści
Istota kształcenia
Cele kształcenia
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Treści modułów szkoleniowych
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy


ISTOTA KSZTAŁCENIA: spis ter¶ci

Wprowadzenie do teorii i praktyki nowych, cichych ustawień rodzin, prowadzonych przez Berta Hellingera Hellinger sciencia®: porządki miłości - działanie różnych sił w zależności od sumienia - duchowe pola, duchowe granice - ruchy Duszy i ruchy Ducha - porządki w ramach organizacji i w ramach systemów relacji i związków -porządki sukcesu, kierowania i te panujące w przedsiębiorstwach - służyć i zasługiwać - podążanie za Duchem - ciche, duchowe ustawienia rodzin: rozwiązania wychodzące daleko poza to, co wypowiedziane - porządki pomagania - pomaganie bez syndromu wypalenia - systemowe współodczuwanie - pomaganie i pozostawianie - poziom duchowy: miłość zwrócona ku wszystkim i wszystkiemu bez konieczności mieszania się w to, co jest - działanie poprzez zgodę - miłość ku wszystkim ludziom takim, jacy oni są - miłość wypływająca poza rozróżnianie między tym, co "dobre", a tym co "złe" Wprowadzenie do praktyki cichych ustawień, metodologiczny sposób postępowania, różnorodne aspekty metody i ćwiczenie pozwalające na "oddawania się" prowadzeniu przez Większą Siłę. Ustawienia pod superwizją i ćwiczenia praktyczne, które wspierają zmiany własnej drogi zawodowej.


CELE KSZTAŁCENIA: spis ter¶ci

Celem kształcenia jest poznanie i zrozumienie samej metody oraz duchowej postawy potrzebnej zarówno w ustawieniach rodzin, jak też w innych systemach relacji i związków (teamy, pole zawodowe, organizacja) jak i związanych z nimi sposobów postępowania (medytacje, ćwiczenie skupienia, krótkie interwencje terapeutyczne) pozwalających na doświadczanie, obserwację i udział w roli reprezentanta. Wspólne doświadczenia zostaną pogłębione na konkretnych przykładach z własnej praktyki, tak by w trakcie trwania szkolenia można było zacząć samodzielnie dokonywać ustawień w grupach ćwiczeniowych.

Metodologiczny sposób postępowania i działanie porządków miłości oraz porządków życia objaśnione zostaną na konkretnych przykładach. W centrum znajdzie się przede wszystkim nauka samej techniki i rozumienia dynamik. Tak samo ważne jest też poznanie postawy fenomenologicznej, podczas której terapeuta uczy się wczuwania w klienta, jego miłość i system relacji i związków. Pozwala mu to posiąść umiejętność ?oddania się" w służbę jakiejś większej sile z całym jego doświadczeniem, bez zamiarów, lęku i w pełnym zaufaniu fenomenom takim jak Ruch Duszy oraz działanie Duchowej Siły.

Chodzi również o poznanie granic i porządków pomagania, tak aby profesjonalni terapeuci mogli w pełni rozwinąć swoje działanie i aby ich praca nie zakończyła się syndromem wypalenia. To inne pomaganie wymaga wycofania się i włączenia tylko wtedy, kiedy sytuacja i los klienta na to pozwalają i tego wymagają. To jest pomaganie i miłość pozostające w harmonii.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: spis ter¶ci

Podstawowa wiedza na temat nowych ustawień rodzin oraz duchowa postawa jest nie tylko pomocna w sferze zawodowej, ale też daje możliwość poszerzenia własnego profesjonalnego działania. Jednak również w życiu prywatnym wglądy na temat ustawień mogą być pomocne na różnych płaszczyznach. Stąd szkolenie otwarte jest zarówno dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem zdobytej wiedzy w życiu zawodowym, jak i dla osób szukających możliwości osobistego rozwoju: w związku z partnerem, w swojej rodzinie i pracy.

Szkolenie skierowane jest tym samym do:

Doradców zawodowych i terapeutów: czynni zawodowo psychoterapeuci, psychologowie, doradcy w firmach, coache, współpracownicy ośrodków doradczych, doradcy socjalni, mediatorzy, sędziowie, prawnicy, księża, pastorzy.

Osoby pracujące w zawodach związanych z leczeniem i uzdrawianiem: lekarze, uzdrowiciele, ergo terapeuci oraz inne osoby zajmujące się zdrowiem.

Zawody związane z pozycją kierowniczą: w przedsiębiorstwach, w instytucjach psychologicznych, pedagogicznych oraz politycznych: przedsiębiorcy, menedżerowie, kierownicy kancelarii, prywatnej praktyki oraz zarządzający większymi grupami osób, dyrektorzy przedszkoli, ośrodków opiekuńczych, szkół, domów dziecka, dyrektorzy ośrodków doradczych i instytucji społecznych. Zdobędą oni zarówno wiedzę związaną z pracą w organizacjach czy też tą dotyczącą kierowania, ale też otrzymają osobistą pomoc w celu rozwoju własnych kompetencji kierowniczych.

Zawody socjalne i pedagogiczne: wszystkie zawody związane z wychowaniem, kształceniem osób dorosłych, pracą socjalną, pomocą rodzinie, pracą z ludĄmi starymi oraz doradztwem socjalnym.

Zawody artystyczne i muzyczne: pozyskanie większej głębi w celu wykorzystania jej do rozwoju własnego talentu, pomoc w rozwiązaniu własnych problemów prowadzi do zwiększonej kreatywności i silnej potrzeby tworzenia, co przyczynić się może w dużym stopniu do uwolnienia się od twórczych blokad i wewnętrznej pustki.

Osoby prywatne zainteresowane rozwojem osobistym oraz wzajemnym wzrastaniem w relacjach partnerskich, związkach, w rodzinie i na płaszczyĄnie zawodowej: mogą Państwo szkolenie to wykorzystać w celu zdobycia osobistych wglądów i lepszego zrozumienia sił mających wpływ na nasze relacje, związki i na naszą rodzinę. Już najbardziej podstawowa wiedza może mieć zbawienny wpływ zarówno na nasze stosunki z innymi, jak i z naszą rodziną oraz na nasze życie zawodowe.

Wcześniejsze zajęcia pokazały, że dzięki udziałowi w szkoleniu wiele osób odkrywało na nowo swoją drogę zawodową, gdyż znajdowali się oni w takim momencie swojego życia, który wymagał od nich pewnych decyzji. Zyskane impulsy pozwoliły na nowy początek, na samodzielność, lepsze radzenie sobie z wyzwaniami albo na zwalczenie chronicznych stanów przemęczenia, przeciążenia i wypalenia.TREŚCI MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH: spis tre¶ci

Szanowni Państwo,
X Edycja Szkoły rozpoczyna się zgodnie z planem.
Nowym organizatorem szkoleń jest:

Renata Downar tel. 603-509-501, mail: szkola.ustawien@gmail.com

Państwa zgłoszenia zostaną przekazane nowemu organizatorowi.
Rachunek bankowy zostanie otwarty dnia 15-10-2018
REGULAMUN spis ter¶ci

 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera prowadzonych przez Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera i Annę Choińską których organizatorem jest Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Downar ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 WROCŁAW NIP: 884-107-67-44 (tel. 603-509-501, mail: szkola.ustawien@gmail.com)
 2. Szkoła Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera składa się z 3 poziomów z których każdy zakończony jest certyfikatem:
  1. Poziom podstawowy - składa się z opisanych powyżej 8 modułów po 4, 5 lub 6 dni szkoleniowych (dzień szkoleniowy obejmuje 6 godzin pracy). W sumie 8 modułów, 44 dni szkoleniowe. Poziom podstawowy nie obejmuje superwizji. Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera
  2. Poziom zaawansowany - wymaga uczestnictwa w 2 wybranych modułach oraz w Spotkaniu Polsko-Niemieckim (razem 3 moduły). Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia zaawansowanego z zakresu Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera
  3. Poziom superwizyjny - wymaga uczestnictwa w 2 modułach superwizyjnych. Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia superwizyjnego z zakresu Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera
  4. Certyfikat ukończenia całej Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera otrzymują uczestnicy, którzy ukończyli wszystkie 3 w/w poziomy w okresie 3,5 roku.
 3. Koncepcja i sposób prowadzenia zajęć oparte są na modelu Szkoły Berta i Sophie Hellinger. Osoby szkolące się w metodzie Nowych Ustawień zdobywają swoją wiedzę jako słuchacz (teoria), reprezentant (praktyka), osoba ustawiająca (praca nad własnym tematem) oraz w oparciu o pracę w grupach ćwiczeniowych między zajęciami zgodnie z sugestiami prowadzącego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu metody ustawień metodą Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 8 modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na którymś; z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć w kolejnej edycji szkoły po spełnieniu tego warunku otrzymają certyfikat.
 6. Certyfikat zostanie wydany w języku polskim i niemieckim.
 7. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć zależna będzie od godziny przylotu lub odlotu prowadzącego i tym samym może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od prowadzącego oraz organizatorów. O czasie pracy podczas zajęć decyduje tylko i wyłącznie prowadzący.
 8. Nawet jeśli uczestnicy zajęć będą mogli brać udział tylko w trzech dniach szkoleniowych któregoś z modułów wpłacają pełną kwotę. Tym samym nie są zobligowani do dodatkowej wpłaty podczas nadrabiania pozostałych, brakujących trzech dni seminarium z danego zakresu tematycznego.
 9. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.hellingerpolska.pl.
 10. Koszt modułu szkoleniowego to 1900zł, (wystawiamy rachunek – nie wystawiamy faktury VAT). Wyjątek stanowi moduł 29.11 - 02.12.2018, którego cena wynosi 950zł
 11. Sposób zapłaty: 1900 zł płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem modułu lub częściowo zaliczkę w kwocie 1000,00zł przelewem w terminie 14 dni przed rozpoczęciem modułu na rachunek bankowy - pozostałą część gotówką przed rozpoczęciem zajęć. Wpłata zaliczki rezerwuje miejsce na zajęciach.
 12. Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@hellingerpolska.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu modułu. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 6 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia opłata nie podlega zwrotowi.
 13. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 14. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika.
 15. Cena obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w seminarium i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 16. W trakcie realizacji programu poszczególnych modułów udział będą brali również klienci zewnętrzni.
 17. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.hellingerpolska.pl w celu organizowania i realizacji szkolenia.
 18. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez www.hellingerpolska.pl z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Chopina 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 19. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.
 20. www.hellingerpolska.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.


Miejsce: Warszawa ul. Foksal 3/5 Centrum Prasowe FOKSAL

Czas zajęć: dzień godz.  
czwartek 25.10.2018 11.00 - 19.30w tym przerwa
piątek 26.10.2018 09.30 - 19.30w tym przerwa
sobota27.10.2018 09.30 - 20.00 w tym przerwa
niedziela 28.10.2018 09.30 - 19.30 w tym przerwa
poniedziałek 29.10.2018 09.30 - 13.00 w tym przerwa


Dodatkowe informacje:
Renata Downar tel. 603-509-501, mail: szkola.ustawien@gmail.com

Organizator: Renata Downar        

Wpłata na rachunek bankowy:
Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Downar
ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 WROCŁAW
numer konta: 31 1050 1575 1000 0092 6092 8008FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY spis treści

Imię i Nazwisko:
Miasto
Telefon
Email
Dodatkowe informacje / pytania
RACHUNEK : osoby, które chcą otrzymać rachunek prosimy o podanie danych w poniższych polach:
w przeciwnym wypadku kliknij "wyślij formularz"
Nazwa / Nazwisko
Ulica Nr
Kod Miasto
NIP
  Potwierdzam przeczytanie regulaminu
 
Opinie uczestników III Edycji Szkoły "Nowych Ustawień Rodzin" spis tre¶ci


"Chciałabym jeszcze raz ogromnie podziękować Tobie, Gerhardowi, Twojemu Mężowi i wszystkim osobom zaangażowanym w ten wspaniały PROJEKT jakim jest Szkoła. Cieszę się ogromnie, że dane mi było spotkać Was na swojej drodze. świat z Wami jest o wiele piękniejszy (choć sam w sobie też jest przepiękny :)Wielkie podziękowania również dla wszystkich uczestników warsztatów."
Anna R.

"Ten kurs i uczestnictwo w nim przeżywane są - moim zdaniem - bardzo indywidualnie. Osobiste doświadczenie prowadzi uczestników albo bardziej w kierunku pracy ze sobą albo bardziej w kierunku warsztatowego poznawania metody pracy z innymi. Przy obu podejściach sytuacje doświadczane i przeżywane podczas pracy na zajęciach zmieniają sposób myślenia, działania i funkcjonowania w codziennym życiu."
Katarzyna R.

"Cudownie było być z Wami. Uczyć się kochać siebie i to co przychodzi dokładnie takim jakie jest. Kiedyś nie cierpiałem języka niemieckiego, teraz coraz częściej myślę o tym żeby się go nauczyć;-)

To niezwykłe, Ania, jak ten ruch stapia się z tym ruchem który jest w nas, jak na niego odpowiada i mu wychodzi na przeciw.

To niezwykłe jak wyczuwa naszą wewnętrzną gotowość i otwartość i nigdy nie idzie dalej niż to dla nas jest możliwe.

To niezwykłe jak jednocześnie uczy kochać tę granicę, którą jesteśmy my sami a potem jak –miłość ta w piosence- jak fala przełamuje bariery, gdy już może, gdy staniemy się gotowi... warto czekać!

Szkoła miłości i podążanie za ruchem duszy i ducha. Cudowne podarunki, które uczymy się przyjmować.

Życzę Wam tego światła, które tak pięknie pokazujecie ludziom i udowadniacie, że jednak istnieje."

Mariusz K.

"Nie jestem dobra w opisywaniu tego, co się wydarza na naszych zajęciach. Dużo dzieje się w mojej Duszy i w moim ciele. Pokłady, które dotąd były nie ruszane, zaczynają się poruszać. A już to co zadziało się na ostatnich zajęciach, po prostu mnie przerosło. Była to jakaś Siła, której nie mogłam się oprzeć. Jestem ogromnie wdzięczna Gerhardowi, za to, ze pozwolił mi przeleżeć, te cale lata mojego życia , w których mnie nie było! Byłam, ale jakby obok.

Ustawienie, które miałam za plecami... usłyszałam bardzo wyraĄnie - niektóre słowa...poruszające.

To wszystko jest dla mnie Darem. Wielkim Darem.

Medytacja z łączeniem Rodzin, nadal we mnie brzmi. Nadal widzę ten ogrom ludzi, nasze Rodziny, które łącza się ze sobą.

Moja teściowa, z która zawsze miałam "walczące "relacje, jest jak Anioł!

Po powrocie do domu, spalam przez 2 dni. Budzę się do życia.
"
Krystyna B.

Prababcia Rozalia Straszewska
"ze starych fotografii
sklejam
twoje oczy
oczy mojej matki
oczy matki mojej matki
w zwierciadle czasu
odbijam, wczytuję, wyczytuję
iskierki uniesień
kobiece tęsknoty
pożogę ust
radość istnienia
jedwab cierpienia
w fałdach przyblakłej
koronkowej sukni
chowasz tajemnicę
odgarniam ją
czułymi palcami
dotykiem pokonuję czas
przegarniam niepamięć
w pudełku mojej duszy
chowam
pukiel
jasnych włosów
trwałość
"
Wioleta Grochowska - Piotrowska 2011 rok

"Szkoła Nowych Ustawień organizowana przez Anię Choińską z hellingerpolska.pl i prowadzona przez Gerharda Walpera to jedna z najtrafniejszych i najważniejszych decyzji w moim życiu. Z jakiego powodu? Po pierwsze - Gerhard. W moim odczuciu jest najwyższej klasy specjalistą (nie lubi jak się o nim mówi terapeuta), czyli ma w sobie spokój, przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, doskonale wie, co robi, jest w tym pewny i przekazuje to w sposób prosty, jasny, dostępny. Czuję się bezpiecznie jako uczestniczka w jego rękach i ufam, że to, czego się od niego uczę zaowocuje w moim życiu. Po drugie - Ania i Gerhard. Ania jako tłumaczka i wsparcie Gerharda w moim poczuciu świetnie dopełnia całość. Ania, jako tłumaczka książek Berta Hellingera, świetnie zna niuanse językowe, rzeczy ważne dla tłumaczenia ustawień i korzystamy z jej wiedzy także w szkole.

Polecam serdecznie wszystkim.
"
Magda Ch.

"Jeśli chodzi o opinię na temat warsztatów, to ....no cóż, słów mi brak :) Tak piękny był to dla mnie czas. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej pracy, Gerharda, Twojej i całego Waszego zaplecza. Jestem pod wrażeniem, tego wszystkiego co się TAM dzieje. Przeżycia niesamowite!!!!

Po powrocie, chciałam to opowiedzieć znajomym, rodzinie, przyjaciołom. Próbowałam.... ale wiem już, że to niemożliwe. Nie da się tego opowiedzieć. Tam trzeba być i samemu to przeżyć.

Niesamowita jest też ta wszechobecna, wszechogarniająca MIŁOŚĆ, która prowadzi do prawdziwych cudów w życiu.

Natknęłam się w internecie na negatywne komentarze na temat Hellingera, i samych ustawień rodzinnych. A to przecież robi tyle DOBREGO. Sama dzięki ustawieniom doświadczyłam prawdziwej przemiany mojego życia. Jest ono teraz o wiele lepsze, pełniejsze, bardziej świadome i więcej w nim miłości :)
"
Anna Sz."Helinger i udział w ustawieniach zmienił moje życie, poczułam, że znalazłam coś, co mnie nieustannie wzbogaca i dopełnia, co wcześniej nie mogło we mnie dojść do głosu i było takie bolesne. Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Gerharda Walpera dało mi możliwość na jeszcze głębszą przemianę, która przynosi radość, oczyszczenie, wolność. Gerhard prowadzi je tak, że człowiek jest cały pochłonięty tym, co się tam dzieje, wszystko jest takie niesamowite i ciekawe ! Jest to dla mnie prawdziwy dar bo życie z dnia na dzień nabiera rumieńców, staje się takie proste i oczywiste. Nie da się tego opisać słowami trzeba po prostu przyjść i zobaczyć, bardzo polecam."
Barbara R.

  spis treści


KONTAKT W POLSCE KONTAKT W NIEMCZECH LINKIHellinger Team Polska Bert Hellinger Napisz do nas...
Email: biuro@hellingerpolska.pl Postfach 2120, D-83462 Berchtesgaden, Germany Galeria zdjęć
Dane firmy Tel.: +49 - (0) 86 52 / 65 64 65 Partnerzy
Reklama Email: info@hellingerschule.com Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Bert Hellinger